Repair Café Utrecht Overvecht

Repair Café Overvecht
Buurthuiskamer Burezina, Jeanne d’Arcdreef 1, Utrecht

In principe elke 3e zaterdag van de maand, 14.00u-17.00u.

Contact

E-mail:
repaircafeovervecht@gmail.com

Overvecht, Buurthuiskamer Burezina